Privacy Verklaring

Het privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Verkeersschool Verkade verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Verkeersschool Verkade, geef je door ondertekening van onderhavig privacy beleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Verkeersschool Verkade in lijn met het Privacy beleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

P. Verkade, mede-eigenaar Verkeersschool Verkade, Industrieweg 21, 5158 NJ Heesbeen, 0416-661641, KvK nummer 18118408.

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Verkeersschool Verkade is bereikbaar via 0416-661641 en/of [email protected]


2. Welke gegevens verwerkt Verkeersschool Verkade, voor welk doel
2.1       In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en) worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke  les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):

 

Algemene persoonsgegevens: 

a)   voor- en achternaam

b)   adresgegevens

d)   telefoonnummer

e)   e-mailadres

f)    bankrekeningnummer

g)   leerling/kandidaat nummer

h)   geboorteplaats

i)    geboortedatum

 

2.2        Verkeersschool Verkade verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart en/of in de gegevensverwerker van PlanGo, notificaties voor nieuwe cursussen en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

b) Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering  van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

c) Enkel en alleen wordt voor de verkrijging van subsidie in welke hoedanigheid dan ook, aangaande (rijvaardigheid)cursussen, op welke aangeboden manier dan ook je naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mailgegevens verwerkt ter verstrekking aan de sociale-, dan wel ontwikkelingsfondsen waar Verkeersschool Verkade een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Voornoemde verwerkte gegevens worden dan ook nimmer langer bewaard dan noodzakelijk. 

d) Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze Website/Facebook/LinkedIn-pagina. Verkeersschool Verkade plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Verkeerschool Verkade een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina ter promotie.

e) Verkeersschool Verkade kan aan jou vragen om - voor het plaatsvinden van de eerste rijles - een formulier bij het CBR in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Verkeersschool Verkade deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

 

2.3        Verkeersschool Verkade kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

3. Bewaartermijn(en

Verkeersschool Verkade verwerkt en bewaart de aan de verkeersschool verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Verkeersschool Verkade, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1        Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Verkeersschool Verkade passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

4.2        Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Verkeersschool Verkade gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Verkeersschool Verkade. Met de verwerkers heeft Verkeersschool Verkade dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven. De belangrijkste verwerker waar Verkeersschool Verkade op dit moment mee samenwerkt is PlanGo B.V. en bijbehorende website www.rijschoolsoftware.nl. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1        Via het email-adres [email protected] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Verkeersschool Verkade zal je verzoek onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

5.2        Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacy beleid, kan je eveneens contact opnemen met [email protected]. Verkeersschool Verkade zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Verkeersschool Verkade je hiervan op de hoogte brengen.

5.3        Indien je klachten hebt over de wijze waarop Verkeersschool Verkade je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met [email protected]. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4        Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie via [email protected].

6. Wijzigingen

Het privacy beleid kan, indien dat door Verkeersschool Verkade, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Verkeersschool Verkade bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacy Verklaring na te gaan. 

 

 

Privacy Verklaring - Verkeersschool Verkade - Versie 2.0 - d.d. 15-03-2019