Algemene Voorwaarden Verkeersschool Verkade

Artikel 1:  Verkeersschool Verkade dient zich te houden aan de volgende regels:

1.1     De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur/trice die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) en RIS-certificering (rijopleiding in stappen) 

1.2     De leerling legt het praktijkexamen in principe altijd af in de lesauto waarin rijles wordt gegeven. In een onvoorziene situatie kan het zijn dat de leerling het examen in een vervangende lesauto aflegt. 

1.3     De afgesproken tijdsduur, van 60 minuten, voor een lesuur wordt volledig benut voor de leerling. In overleg met de leerling kan er een korte koffiepauze plaatsvinden, de duur van deze pauze gaat niet van de lestijd af. 

1.4     Verkeersschool Verkade heeft een aansprakelijkheidsverzekering.   

1.5     Indien een les niet door kan gaan, dan wordt de leerling hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of er wordt vervanging van een instructeur/trice geregeld om de les vervolg te geven. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.6     De lesauto is schoon, goed onderhouden en rookvrij. 

 

Artikel 2: De leerling dient zich te houden aan de volgende regels

2.1     Om praktijklessen te volgen moet de leerling ten minste 16,5 jaar oud zijn. Voor het E rijbewijs 18 jaar of ouder. Ook dient de leerling tijdens de rijles altijd een legitimatie mee te nemen.  

2.2     De leerling zorgt ervoor om op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Indien de leerling iets te laat is, dan wacht de instructeur/trice 10 minuten op de afgesproken plaats en/of probeert telefonisch contact op te nemen. Mocht de leerling dan toch niet aanwezig zijn, dan heeft Verkeerschool Verkade het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3     De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de rijles te worden gemeld. Gebeurt dit in minder dan 48 uur, dan heeft Verkeerschool Verkade het recht om 100% van de les in rekening te brengen. 

Uitzondering: Dit geldt echter niet wanneer er zich een dringende reden voordoet, zoals het overlijden van naaste familie, een begrafenis of plotselinge ziekte.

2.4     De leerling verstrekt noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en psychische toestand die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden naar waarheid aan Verkeersschool Verkade. Denk hierbij aan medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik. De gezondheidsverklaring dient bij het CBR ingevuld te worden.

 

Artikel 3:  Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:                     
3.1     Het is mogelijk om contant te betalen aan de instructeur/trice, of per bank.

3.2     Wanneer er gekozen wordt om het verschuldigde bedrag per bank over te maken, dan krijgt de leerling hiervan een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de aangegeven factuurdatum te zijn betaald. Houd hierbij rekening met eventuele vertraging in het betalingsverkeer tussen verschillende banken.

3.3     Mocht een factuur niet binnen het betalingstermijn betaald zijn, dan zal Verkeersschool Verkade contact met je opnemen of een betalingsherinnering sturen. Als hier, na meerdere waarschuwingen, niet aan kan worden voldaan, dan heeft Verkeersschool Verkade het recht een incassobureau in te schakelen. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de leerling.

3.4     Als de leerling het niet eens is met de factuur, dient dit binnen de betalingstermijn van 14 dagen te worden aangegeven. Uiteraard is Verkeersschool Verkade dan verplicht inzage te geven in de gehele administratiegegevens van de leerling. Wanneer 14 dagen na de factuurdatum geen bezwaar is ontvangen gaat de leerling automatisch akkoord met het verschuldigde bedrag op de factuur.

3.5     Als achteraf blijkt dat de leerling teveel heeft betaald, bijvoorbeeld in een pakket dat niet volledig is verbruikt, wordt het teveel betaalde bedrag minus €3,- per uur (i.v.m. korting op pakket) binnen 7 werkdagen teruggestort op hetzelfde rekeningnummer waarmee de factuur betaald is.

 

Artikel 4: Tussentijdse toets, examen of herexamen categorie B en BE

4.1    Als de leerling niet of te laat op de afgesproken plaats voor de tussentijdse toets/het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, komt de tussentijdse toets/het examen te vervallen. Alle kosten worden dan doorberekend aan de leerling.

4.2    Mocht de tussentijdse toets/het examen niet doorgaan wegens slecht weer of andere zaken die toegerekend kunnen worden aan Verkeerschool Verkade of het CBR, dan hoeft de leerling daar geen extra kosten voor te betalen. 
4.3    De leerling dient vooraf aan de tussentijdse toets, dan wel het examen, in het bezit te zijn van het theoriecertificaat.

4.4    Leerlingen die examen gaan doen voor het E rijbewijs, dienen in het bezit te zijn van een B rijbewijs.

 

Artikel 5: Beëindigen van een (les)overeenkomst:
5.1    Verkeersschool Verkade heeft het recht om alle vormen van de overeenkomst te doen ontbinden als:

- Verkeersschool Verkade sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven (zie artikel 2.4).

- Verkeersschool Verkade sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de voortgang van de lessen.

 

Artikel 6: Lespakket 

6.1     Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het lespakket blijkt dat de leerling nog niet toe is aan de tussentijdse toets/het examen, dan kan de leerling nog geen gebruik maken van de toets/het examen. De leerling dient eerst op het gewenste niveau te zijn, alvorens de toets of het examen afgelegd kan worden. 

6.2     Zoals eerder genoemd in artikel 3.5 worden teveel betaalde uren altijd terugbetaald.


7. Schade en/of bekeuringen
7.1      Verkeersschool Verkade zal de leerling nooit aansprakelijk stellen voor schade/bekeuringen.  

7.2      Het is ten strengste verboden om tijdens een rijles onder invloed te zijn van alcohol, drugs en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als blijkt dat de leerling toch onder invloed is, dan wordt de volledige les doorberekend en wordt er op dat moment niet meer verder gereden/les gegeven. 

7.3      Indien de leerling bepaalde medicijnen moet gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, dient dit voorafgaand aan de les te worden doorgegeven. 

7.4      Wanneer de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, mag deze geen lesauto besturen. Ook mag er dan geen tussentijdse toets/examen worden gedaan. Mocht de leerling dit toch doen, dan  wordt de leerling aansprakelijk gesteld voor alle (financiële) gevolgen.

 

Artikel 8: Persoonlijke richtlijnen

8.1      Het is wenselijk dat de leerling rekening houdt met het feit dat de auto dagelijks gedeeld wordt met andere leerlingen. Om deze reden verwachten we dat de leerling,  voor zover mogelijk,  met schone kleding, schoenen en gewassen handen aan de les begint. 

8.2      De leerling dient er rekening mee te houden dat hij/zij stevig schoeisel draagt tijdens de praktijkles. 

8.3      De leerling draagt tijdens de praktijkles geen hoofdbedekking dat het zicht kan belemmeren. 

8.4      Het is wenselijk dat de leerling zijn/haar telefoon tijdens de rijles uitschakelt/stil zet. Mocht de leerling genoodzaakt zijn om bereikbaar te blijven, dan dient dit voorafgaand aan de les te worden doorgegeven. 

 

Artikel 9: Privacy beleid

9.1      Verkeersschool Verkade verwerkt ter uitvoering van de lesovereenkomst, les dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Verkeersschool Verkade aangaat persoonsgegevens. Verkeersschool Verkade verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacy beleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Verkeerschool Verkade uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden. 

 

Artikel 10: Geheimhoudingsverklaring

10.1     Verkeersschool Verkade verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de lesovereenkomst, les ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Verkeersschool Verkade aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Verkeersschool Verkade garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden. 

 

Algemene Voorwaarden - Verkeersschool Verkade - Versie 2.2 – laatste update 01-09-2020